Algemene voorwaarden

Deze algemene voorwaarden bepalen de gebruiksmodaliteiten en -voorwaarden voor alle bezoekers van de website https://www.argus-bedrijfsovernames.nl/, eigendom van ICF – Nederland Afdeling. Elke verbinding met de bovenvermelde portaalsite is onderworpen aan de naleving van de algemene voorwaarden. Het gebruik van de online-diensten van dit portaal impliceert een volledig akkoord met deze voorwaarden.Wijziging website: ICF – Nederland Afdeling kan op elk moment en zonder voorafgaandelijke waarschuwing de informatie en het materiaal, aangeboden op haar website, wijzigen en/of aanpassen.

Bescherming van het privéleven
De vennootschap past de wetsbepalingen inzake de bescherming van het privéleven toe, conform de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, gewijzigd door de wet van 11 december 1998 tot omzetting van richtlijn 95/46/EG d.d. 24 oktober 1995 van het Europees Parlement en de Raad betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en het vrije verkeer van die gegevens. Als u een document invult, neemt ICF – Nederland Afdeling uw gegevens op in een bestand, om te kunnen beantwoorden aan uw vraag. Deze gegevens zijn bestemd voor intern gebruik en worden vertrouwelijk behandeld. Via een e-mail naar argusbel@argus-benelux.be kunt u inzage vragen in deze gegevens en ze eventueel aanpassen. Indien u van mening bent dat onze website deze privacy policy niet respecteert, kunt u via bovenvermeld adres contact opnemen met de vennootschap.

Informatie
De informatie vermeld op de website is indicatief. ICF doet al het mogelijke om de informatie op haar website zo snel mogelijk aan te vullen, aan te passen, te updaten en te corrigeren. De vennootschap kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld bij het gebruik van de informatie en/of de documenten die kunnen worden gedownload op haar website. De vennootschap heeft geen enkele controle over het gebruik van deze informatie en/of documenten door de gebruiker en aanvaardt bijgevolg geen enkele verantwoordelijkheid bij het verlies van inkomsten, kansen, exploitatie, voordeel of bij directe of indirecte schade van welke aard ook, veroorzaakt door of verbonden aan het gebruik van deze informatie en/of documenten. Er wordt geen enkele klacht in dat verband aanvaard. ICF kan bovendien ook niet aansprakelijk worden gesteld voor nadeel, schade of kosten, verbonden aan eventuele fouten of leemtes die, ondanks alle inspanningen, in de beschikbare informatie en documenten geslopen zijn.

Links
De vennootschap is niet verantwoordelijk voor de inhoud van externe websites, waarnaar wordt doorverwezen via een link. Indien u op uw eigen website een hyperlink naar de website van ICF wilt aanmaken, moet u daarvoor over de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van ICF beschikken. U kunt een aanvraag indienen via argusbel@argus-benelux.be

Beschikbaarheid
De diensten van de vennootschap zijn permanent beschikbaar, onder voorbehoud van een eventuele panne of onderhoudswerkzaamheden om de goede werking van de dienst te garanderen. ICF behoudt zich echter het recht voor om op elk moment en om eender welke reden de toegang tot de website te blokkeren. ICF kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade of nadeel, verbonden aan het tijdelijk blokkeren van de toegang tot de volledige portaalsite of een deel ervan om een technisch probleem op te lossen, de website te onderhouden of te updaten.

Geldende wetgeving en territoriale bevoegdheid Deze algemene voorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. Enkel de rechtbanken van het arrondissement Brussel zijn, in het Frans of in het Nederlands, bevoegd bij eventuele geschillen.

}